canadian pharmacy order viagra professional
Köszöntjük weblapunkon
Pénzügyi álláspályázat PDF Nyomtatás E-mail

 

 

                   A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

                gazdasági ügyintéző

                   munkakör betöltésére pályázatot hirdet

                   Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 31. 

                     A  pályázati feltételek az Állásajánlat menüpont alatt.

 
Tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail

 

 

Tájékoztató

A Marcali Városi Kórházban történt átalakulások miatt a 0-18 év alatti gyermekek ügyeleti ellátása a kórházban 2013. március 1-től megszűnik, ezért a gyermekek orvosi ügyeleti ellátása is a Marcali Központi Orvosi Ügyeleten történik. (8700 Marcali, Széchenyi u. 17.-21., Tel.: 85/310-515) 

 

Az alábbi ügyeleti időben:

Hétköznap (munkanapokon): 16.00 - másnap reggel 8.00 között

Hétvégén (ünnepnapokon): Szombat 8.00 - Hétfő 8.00 között

 
PDF Nyomtatás E-mail

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

szabadtéri tűzgyújtásról, a parlag és avartüzek megelőzése érdekében

 

 

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. Korm. r.) szabályozza.

 A főszabály alól több jogszabály teszi lehetővé a növényi hulladék égetését, bizonyosfeltételek teljesülése esetén!


- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. § (3) alapján az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve a használó feladata.


- A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Kormányrendelet értelmében

 

általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése !

 

A tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (növényi hulladék) égetésére is.

 

 

A belterületen a kiküldött felszólítások eredménytelensége esetén szankciók alkalmazására kerül sor. A tűzvédelmi jogszabályok megszegése miatt 20.000 Ft-tól 60.000 Ft-ig terjedő Tűzvédelmi Birság kiszabására történik.

A külterületi termőföld-területeknek a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § -ban meghatározott hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás, mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése során őszi időszakban is el kell végezni a gyommentesítést. A megelőzés egyik lehetséges módja, ha a gazos, elhanyagolt területek beazonosításra kerülnek.

 

Felügyelet mellett történő égetés:

 

A felügyelet mellett történő égetés végrehajtásának alapvető akadálya a jelenleg hatályos, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. Az alapvető tilalom alól abban az esetben ad felmentést, ha egyéb jogszabály másként rendelkezik. Ez a természetvédelmi területeken növény-egészségügyi indokból, vagy természeti kár megelőzése, illetve az erdészeti területen elsősorban vágástéri hulladékok égetésére vonatkozó égetést tesznek lehetővé.

Az OTSZ 606. § (2) bekezdése értelmében a tervezett tarló, nád, vagy növényi hulladék égetését az égetés megkezdése előtt legalább 24 órával írásban be kell jelenteni az illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnokságra. Az égetés végrehajtásához, azonban az illetékes erdészeti igazgatóságok, természetvédelmi hatóságok belterületen jegyző engedélye szükséges!

Ilyen tevékenység engedélyezésére megyénként, évente néhány alkalommal kerül sor.

Tehát a mezőgazdasági területek égetéses tisztítása nem megengedett. A gazdákat kötelezni kell, hogy a betakarítást követően minél rövidebb időn belül végezzék el a tarlóhántást, illetve száraz növényzettől mentes állapotban tartsák a területüket.

 

A kerti hulladéktól a tulajdonosok általában égetéssel szabadulnak meg, mivel ez a legegyszerűbbnek tűnő és megszokott megoldás. A kerti hulladék égetése a hatályos fenti jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza azon rendkívüli kivételes indokokat, amikor engedélyezi az égetést és meghatározza feltételeit. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben tilos kerti hulladékot égetni.

 

A szabad területen történő égetésre vonatkozóan az EU-s országoktól kapott tájékoztatás alapján szintén az általános tiltás jellemző, az tehát legfeljebb külön engedély birtokában végezhető.

 

Tehát engedélyt felügyelt égetésre csak kivételes esetben adnak a hatóságok. A felügyelt égetések jellemzően erdőgazdálkodás során vágástéri hulladék égetésekor történnek. Az engedélyezett égetéseket is be kell jelenteni a működési terület szerinti tűzoltóságnak.

 

Tűzgyújtási tilalom:

 

Az országos tűzgyújtási tilalom ideje alatt az erdőterületeken a fásításokban és ezektől mért 200 m távolságon belül (ideértve a külterületi ingatlanokat is) tilos tüzet gyújtani. Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeken történő tűzgyújtást, valamint a parlag- és gazégetést is.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó előírása.

4. § Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

 

Összegzés:

 

A kerti hulladék égetése a hatályos fenti jogi szabályozás alapján tiltott!!!!!

A szabadtéri tüzek nagy része a vonatkozó fent ismertetett szabályozás figyelmen kívül hagyásának következményeként keletkezik, ami a szabályismeret hiányából, vagy annak tudatos be nem tartásából ered.

Az egybefüggő száraz füves területeket gyakran a jogszabályi tiltás ellenére is meggyújtják, mivel ezt az eljárást tartják az elhanyagolt, gazos területek tisztítása, a száraz fűvel borított mezők megújítása leghatékonyabb és legolcsóbb megoldásának.

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az esetleges bejelentéseket nem a helyi ügyelet, hanem kizárólag a megyei műveletirányítás koordinálja. Ez évben 72 alkalommal rendeltek el számunkra riasztást, amely közösen volt tűzeset és műszaki mentés. A katasztrófavédelmi rendszerben történt változásokkal megváltozott a riasztási rendszer is. Az új rendszer kiépítésével számítógépen kapjuk a riasztásokat, amelyeket a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítása adja. A 105 –ös segélykérő hívások is egységesen a megyei központba futnak be.

 


Böhönye, 2012. október 22.                                                   Ács Attila

                                                                                              Körjegyző sk.

 

 

 

 

Tűzgyújtás szabályairól

bővebben

 

1)      Belterületen - avar és kerti hulladék égetése

A 306/2010. Korm. r. 27. § (2) bekezdése alapján Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével -bármilyen okból kigyullad.”

 

A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. Az önkormányzati rendeletben szabályozott időszakokról és feltételekről az önkormányzattól kell érdeklődni, mely nem lehet ellentétes a jogszabályi környezet rendelkezéseivel.

 
Kerti égetés tűzvédelmi szabályai:

 • kizárólag szélcsendes időben végezhető az égetés, ha feltámad a szél, annak erősségétől függően a tűzet azonnal el kell oltani,
 • a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz,
 • a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni,
 • az öltözet a szabadtéri tűz tulajdonságaihoz igazodjék (kerülni kell a bő, lebegő ruházatot, a tűz közelségét),
 • a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. (lapát, kerti csapra szerelt locsolótömlő),
 • az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni,
 • az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

         Kerti sütés szabályai:

 • kizárólag szélcsendes időben végezhető a sütés, ha feltámad a szél, annak erősségétől függően a tüzet azonnal el kell oltani,
 • akkora tüzet szabad csak rakni, amit a rendelkezésre álló eszközökkel, erőkkel el lehet oltani (legyen készenlétben víz, vödör, homok, lapát),
 • az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben, vagy süllyesztett vashordóban, esetleg műszakilag megfelelően kialakított sütőhelyen kell elhelyezni, vagy körbe kell árkolni a tűzgyújtás előtt,
 • a sütőhely kialakításánál fogva a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen (szakszerűen kivitelezett égéstermék elvezetés, éghető anyagtól mentes környezet),
 • a sütési hely megválasztásnál számolni kell a kedvezőtlenül változó széliránnyal, tovább tekintettel kell lenni arra, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja, illetve a felröppenő nagy távolságra elszálló izzó zsarátnokokra,
 •  TILOS a tüzet őrizetlenül hagyni,
 • a gyerekeket ki kell oktatni a tűz veszélyeire (a parázzsal, tűzzel való pajkosság veszélyeire fel kell hívni a figyelmet és meg kell tiltani),
 • a szabadtéri főzéshez, sütéshez, grillezéshez használt eszközök stabilan kerüljenek megtelepítésre (a felboruló sütőhely égési sérülést okozhat, illetve a felboruló grillből a kiszóródó izzó faszén szintén gyújtási veszélyt jelenthet),
 • az égetés, sütés befejeztével a tüzet el kell eloltani, úgy hogy a tűz ne gyulladjon vissza, (a parázsló részeket vízzel le kell locsolni, vagy homokkal, földdel összefüggően le kell fedni és várni, amíg a teljes füstölgés, gőzölgés megszűnik.)
 • meg kell győződni arról, hogy nem maradt izzó, parázsló anyag, mert az tűzveszélyt jelent.

 
 

2)      Az égetés feltételei külterületre vonatkozóan

a)      Növényegészségügyi okból

A 306/2010. Korm. r. 27. § (3) bekezdése alapján a „lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

 

A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 67/1998. Korm. r.) állapít meg speciális szabályokat. A 67/1997. Korm. r. 7. §-ának (4) bekezdése értelmében „az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen azégetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.”

 

Tehát a 306/2010. Korm. r. 27. § (2) bekezdése általános jelleggel

 • megtiltja hulladék nyílt téri égetését,
 • valamint a (3) bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (továbbiakban: növényi hulladék) égetésére is.

 

Továbbá az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 48. §-a alapján a növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének és felszaporodásának megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv fertőtlenítést, megsemmisítést rendelhet el, amelynek érdekében meghatározott szerek, eszközök, illetve eljárások alkalmazását előírhatja vagy betilthatja.

 

Az illetékes hatóság gyakorlatában előfordul, hogy a fertőzött növények maradványainak égetéssel való megsemmisítését elrendeli, de erről az ország egészére, vagy meghatározott területére kiterjedően intézkedik.

 

Erre a döntésre jelen időszakban intézkedés ez idáig nem történt, ezért bárminemű növényi hulladék égetése TILOS!

 
 

b)      Természeti területen – gyep, nád

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdésének b) pontja szerint természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges „a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.”

 

Mivel ez idáig a környezetvédelmi felügyelőség nem adott ki ilyen engedélyt, ezért jelen időszakban természeti területen is bárminemű növényi hulladék égetése TILOS!

 
 

c)      Erdőben és 200 m-es körzetében

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Etv.) az erdőben és annak kétszáz-méteres körzetében való tűzgyújtást és annak kivételeit szabályozza.

 

Az Etv. 65. § (1) bekezdése alapján „erdőben tűz gyújtására és fenntartására- az erre a célra kijelölt helyek kivételével - csak az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában levő személy jogosult.”

 

        A kivételek:

-        vágástéri hulladék égetése az erdőgazdálkodó által,

-        erre a célra kijelölt és tűzvédelmi szempontból megfelelő kijelölt tűzrakó helyen kialakított,

-        mészégető és faszénégető helyen.

 

Az Etv. 67. § (1) bekezdése alapján fokozott tűzveszély esetén az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területre a miniszter - átmeneti időre - általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el.

 

Az Etv 65. § (5) bekezdése alapján „tilos tüzet gyújtani erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában.”

 

Tehát a tűzgyújtási tilalom elrendelése a kivételekre is vonatkozik!

 

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM 12. §-a az erdőterület vonatkozásában szabályozza az égetési feltételeket beleértve a tűzgyújtási tilalom időszakát is, melynek teljesülését az MgSzH területi szerve és az illetékes tűzoltóság ellenőrzi.

 

Amennyiben az égetés feltételei a fenti jogszabályi környezet illetve hatósági engedélyek alapján adottak, akkor az élet- és vagyonbiztonságot szem előtt tartva az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet alábbi előírásait kell betartani:

 • A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
 • A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen.
 • A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.
 • Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel.
 • A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
 • A növényi hulladékok a hernyófészkeket és az arankafoltokat, csak a helyszínen szabad elégetni.
 • Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 • A tarlót, illetve az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
 • A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.
 • A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
 • A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal (ásó, ásólapát, lapát, szikracsapó) ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
 • A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
 • A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszer-számokkal stb.- meg kell szüntetni.

 

 

 
PDF Nyomtatás E-mail

 

Közadatkereső

Feliratkozás hírlevélre

Névnap

Ma 2014. október 25., szombat, Blanka és Bianka napja van. Holnap Dömötör napja lesz.

Szavazások

Ki olvas minket

Oldalainkat 10 vendég böngészi

Akadálymentesítés

 

Időjárás